ยีนและโครโมโซม

ยีนและโครโมโซมรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงงาน อาจารย์คเชนท์ กองพิลา
รายวิชาที่เกียวข้อง ชีววิทยา รหัสวิชา ว32244
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ ละมัย เหล่ามะลึก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้รู้ว่าใครคือผู้ค้นพบสารพันธุกรรม
2.เพื่อให้รู้ว่ายีนและโครโมโซมคืออะไร
3.เพื่อศึกษาโครงสร้างของ DNA
4.เพื่อศึกษาส่นประกอบของโครโมซม
คำถาม
1.นักวิทยาศาตร์ได้มีการค้นพบสีย้อมนิวเคลียสพบว่าในนิวเคลียสมีโครงสร้างเป็นเส้นเรียกว่าอะไร
2.สารที่สกัดได้จากนิวเคลียสเรียกว่าอะไร
3.นักวิทยาศาตร์พบว่าฮิสโตนเป็นโปรตีนที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นกรดอะไร
4.โครโมโซมมีลักษณะเป็นอย่างไร
5.ทำไมซัตตันจึงได้เสนทฤษฎีโครโมโซมในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

โฆษณา